klachtenregeling

Klachtenregeling Karakteradvies inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten.

Karakteradvies werkt met grote betrokkenheid en inzet aan elke opdracht. Wanneer er desondanks een situatie ontstaat waarin opdrachtgever andere wensen heeft, of ontevreden is over de dienstverlening van Karakteradvies en contact hierover met Karakteradvies niet tot een passende oplossing leidt, dan kan opdrachtgever in deze klachtenregeling de procedure vinden voor het indienen van een klacht.

Artikel 1. Begrippen

opdrachtgever
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject van Karakteradvies of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.

Onafhankelijke derde
De persoon die uitspraak doet over de verplichtingen van Karakteradvies, welke het gevolg kunnen zijn van het indienen van een klacht inzake de dienstverlening van Karakteradvies.

Cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject
De cursus, training, opleiding, coaching, begeleidingstraject of enige andere bijeenkomst die door of namens Karakteradvies wordt aangeboden of georganiseerd.

Docent/trainer/opleider/coach/adviseur
De persoon die in opdracht van Karakteradvies, (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitvoert.

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject gericht aan de “klachtencommissie” met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager
Degene die een schriftelijke klacht heeft ingediend.

Directeur
Directeur van Karakteradvies, Jessica Schouten.

Artikel 2. Ontvankelijkheid

 1. De opdrachtgever die aan de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot een maand na afsluiting van de cursus, training, opleiding, coaching of het begeleidingstraject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject indienen bij Karakteradvies.
 2. De directeur kan beslissen dat een klacht, die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de directeur, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.
 3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Artikel 3. Taak van de onafhankelijke derde

De onafhankelijke derde heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.

Artikel 4. Klachtenprocedure

 1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager per omgaande bericht dat zijn klacht bij Karakteradvies is ontvangen.
 2. De klager krijgt binnen twee weken na ontvangst bericht met betrekking tot de wijze waarop de klacht zal worden afgehandeld.
 3. De directeur onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.
 4. Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
 5. Is de klacht wel ontvankelijk dan zal de persoon die in opdracht van Karakteradvies (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitgevoerd heeft binnen vier weken een schriftelijke reactie op deze klacht geven. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de klager hiervan binnen twee weken in kennis gesteld. Het uitstel zal in dat geval worden toegelicht, waarbij er tevens een indicatie wordt gegeven wanneer Karakteradvies verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 6. De directeur zendt een afschrift daarvan aan de klager.
 7. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor Karakteradvies. Deze onafhankelijke derde partij betreft: Robbert Kroes, directeur van Kuseema: http://www.kuseema.nl/.
 8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.

In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken en kan eventueel een andere onafhankelijke derde worden aangewezen.

Artikel 5. Het oordeel van de onafhankelijke derde

 1. De onafhankelijke derde komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot een oordeel.
 2. De onafhankelijke derde zendt zijn oordeel aan de directeur en aan de klager.
 3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
 4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de onafhankelijke derde deze verlenging aan de klager bekend.
 5. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde (artikel 4.7) is bindend voor Karakteradvies; eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
 6. Alle consequenties die uit deze bindende uitspraak voortkomen worden schriftelijk vastgelegd en zowel aan klager als betrokken docent/trainer/opleider/ coach/adviseur verstuurd.

Yde, december 2018