onderzoeksresultaten

Hieronder zijn de uitkomsten van het eerste kleinschalige onderzoek naar de effecten van de het werken volgens de methode ‘Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd te lezen.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij Kidscasa kinderopvang in Peize. Er is een eerste tevredenheidsmeting gedaan in september 2016 d.m.v. een enquête. Vervolgens zijn de pedagogisch medewerkers en managers getraind in de methode Betekenisvol werken in de BSO en zijn de teams vanaf januari 2017 actief aan de slag gegaan met deze werkwijze in de praktijk. Tussen april en juni 2017 is er een tweede meting gedaan. Een samenvatting van de resultaten van het rapport is hieronder te lezen.

Omvang en reikwijdte

In de eerste meting in september 2016 werd er in totaal door 15 kinderen en 16 ouders een enquête ingevuld. Tussen april en juni 2017 werden er bij de tweede meting in totaal 3 enquêtes ingevuld door ouders en 11 door kinderen.
Vanwege het geringe aantal reacties van ouders tijdens de tweede meting worden deze enquêtes in dit rapport verder buiten beschouwing gelaten en wordt er alleen gewerkt met de gegevens van de kinderen die beide enquêtes hebben ingevuld, dus zowel in het najaar van 2016 als in het voorjaar van 2017. In totaal gaat het om negen kinderen.

Betrouwbaarheid en significantie

Vanwege de geringe omvang van het onderzoek zijn de conclusies pas bij een relatief groot verschil in scores significant te noemen. Scores met een verbetering van 0,8 punt of hoger zijn betrouwbaar te noemen, waarbij een verbetering van 1,0 punt of meer als significant te duiden zijn.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat de kinderen die de BSO’s van Kidscasa in Peize bezoeken het activiteitenaanbod in de periode tussen de twee metingen positiever zijn gaan beoordelen.

In het rapport worden de volgende punten beschreven:

1. Activiteiten zijn leuker geworden

De kinderen zijn de activiteiten over het algemeen leuker gaan vinden. Met een verschil in waardering van 0,7 op een schaal van 5,0 scoren de BSO’s nu samen een 4,1 en vinden de kinderen de activiteiten nu ‘meestal leuk’.

2. Aansluiting bij de leeftijd

De kinderen gaven bij de eerste meting aan dat het activiteitenaanbod regelmatig tot meestal goed aansloot bij hun leeftijd. Met een klein verschil in waardering van 0,2 op een schaal van 5,0 scoren de BSO’s bij de tweede meting samen een 3,9 en kan gezegd worden dat de activiteiten meestal goed aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

3. Een aantrekkelijker activiteitenaanbod voor de jongens

De waardering van de kinderen voor de aantrekkelijkheid van activiteiten voor jongens is flink gestegen. Met een verschil in waardering van 0,8 op een schaal van 5,0 scoren de BSO’s nu samen een 3,9 en kan gezegd worden dat de activiteiten meestal goed passen bij de wensen en de belevingswereld van de jongens.

4. Het enthousiasme van meisjes over de activiteiten is gelijk gebleven

Hoewel in de enquêtes de score voor de aantrekkelijkheid van de activiteiten voor meisjes met een hele punt is gestegen, blijkt uit een analyse van de gegevens dat het niet de meisjes, maar de jóngens zijn die de activiteiten positiever waarderen voor de meisjes. De meisjes zijn ongeveer even positief gebleven over de aantrekkelijkheid van het activiteitenaanbod, en daarmee ‘regelmatig’ enthousiast over het aanbod. Hoewel de score in dit verslag op 4,0 staat door de invloed van de jongens, komt de score van de meisjes zelf overeen met een 3,0 op de schaal van 5,0.

5. Aansluiting thema’s bij de belevingswereld van de kinderen is onveranderd

De waardering voor de thema’s is vrijwel onveranderd gebleven. De kinderen zijn nog altijd vrij positief over de thema’s waar mee wordt gewerkt. Gemiddeld komt de scores van meetmomenten uit op een 3,8 (meetmoment 1) en een 3,7 (meetmoment 2) op een schaal van 5,0. Een score van 3,0 staat voor ’soms leuk, soms niet leuk’ en 4,0 staat voor ‘meestal leuk’.

6. Er is een flinke verbetering in de diversiteit in het activiteitenaanbod

De kinderen gaven bij de eerste meting gemiddeld aan dat ze dachten 3,2 verschillende soorten activiteiten te doen in een maand. Er is bij de tweede meting een significante verbetering te zien. De kinderen schatten dan gemiddeld in dat er 5,7 verschillende soorten activiteiten werden gedaan per maand. Een toename van ongeveer 80%.

De kinderen werd tevens gevraagd wat ze van dit aantal vonden. In de eerste meting was er een score van 2,4 op de schaal van 4,0. In de tweede meting een 3,1. De kinderen vonden dat er bij de tweede meting voldoende activiteitensoorten worden aangeboden (2,0 staat voor ‘redelijk’, 3,0 voor ‘voldoende’).

7. Meer nieuwe ervaringen en dus meer kansen voor een brede ontwikkeling

Het aanbod aan ervaringen dat bijdraagt aan een brede ontwikkeling van kinderen laat een significante verbetering zien van 1,1 punt op de schaal van 5,0. In september 2016 was er een gemiddelde score van 2,3. In het voorjaar van 2017 was dit een 3,4.
Een 2,0 staat voor ‘een beetje’, een 3,0 voor ‘niet veel, niet weinig’ en een 4,0 voor ‘veel’. De kinderen geven dus aan nu redelijk veel interessante en leuke nieuwe dingen bij de BSO te doen.

De kinderen vinden dit ‘een beetje’ belangrijk, geven ze aan in beide metingen. Dit punt dient echter een breder belang in onze sector. Het bijdragen aan een brede ontwikkeling van kinderen wordt vanuit de methode Betekenisvol werken in de BSO gezien als één van de belangrijkste taken in de buitenschoolse opvang en is bij uitstek een manier om naast ouders en school een (gelijk)waardige partner te zijn in de opvoeding van kinderen.

8. Een verbeterde betrokkenheid van de kinderen d.m.v. kinderparticipatie

Op de vraag in hoeverre de kinderen het idee hebben dat ze mogen meehelpen met het ontwikkelen en organiseren van het activiteitenaanbod werd in september 2016 aangegeven dat dit ‘een beetje’ mocht, een score van 2,0 op de schaal van 5,0. In het voorjaar van 2017 is de score met een hele punt omhoog gegaan naar een 3,0: niet veel, niet weinig. Een duidelijke vooruitgang, 20% op de schaal van 5,0.

De kinderen vinden dit punt ‘een beetje’ tot ‘redelijk belangrijk’.


Met dank aan de directie, managers en pedagogisch medewerkers van Kidscasa kinderopvang.